DRUHY KONTROL

Pravidelná kontrola

V lehotách ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z., v rozsahu overenia identifikačných a evidenčných údajov, kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla z hľadiska plnenia stanovených podmienok.

Zvláštna kontrola

Vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy, v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (kontrola niektorej sústavy vozidla). Výsledok kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

Opakovaná kontrola

Kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly. Táto kontrola sa musí vykonať do 60 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly, v opačnom prípade sa vykonáva kontrola v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola

Na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej TK/EK. Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK/EK - porovnaním identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v jeho dokladoch. Čas platnosti takejto kontroly je do doby platnosti pôvodnej TK/EK.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Email